Один із перших факультетів в університеті, який своїм корінням сягає в далекий 1920-й рік, коли в Білоцерківському сільськогосподарському технікумі було відкрито рільничий та садово-городній відділи.

У той час підготовка фахівців у технікумах здійснювалася на рівні вищих навчальних закладів. Тож в організації навчального процесу значна увага приділялась як теоретичній підготовці, так і практичній роботі студентів. Цьому сприяла й передача за постановою Білоцерківського повітземвідділу у володіння технікуму угідь Олександрійського паркового господарства. А створення в 1924 р. кабінетів ботаніки, рослинництва, ґрунтознавства, мікроскопії та ентомології започаткувало розвиток науково-дослідної роботи в технікумі. Велике значення мали й закладене в 1926 р. навчально-дослідне поле та збудований дещо пізніше вегетаційний будинок.

Силами викладачів і студентів технікуму була обстежена рослинність околиць Білої Церкви та частини місцевості повіту, проведено облік та вивчення біологічних особливостей бурянів, розпочато вивчення грибної флори, зібрано гербарій квіткових і спорових рослин (понад 5000 екз.) тощо.

Дипломні роботи, над якими працювали студенти технікуму, також мали науково-практичне значення. Особливий інтерес становлять роботи з вивчення рослин цукрових буряків першого року розвитку і висадок (другий рік розвитку). Усі дослідницькі роботи викладачів та студентів 20-х років увійшли у скарбницю наукових надбань агрономічного факультету створеного пізніше інституту.

1934 р. внаслідок кількох реформувань Білоцерківський сільськогосподарський технікум стає сільськогосподарським інститутом. Разом з Київським агроінженерним інститутом цукрової промисловості у новостворений вуз були переведені кафедри ботаніки, фізіології рослин, загального землеробства, рослинництва та інші, які мали багате історичне минуле.

З часу заснування факультету до сьогодення певною мірою зміни організаційної структури торкалися кількості кафедр, їх матеріальної бази. На сьогодні у складі факультету функціонує сім кафедр: землеробства, агрохімії таґрунтознавства (завідувач – д-р. с.-г. наук. І.Д. Примак) садово-паркового господарства (завідувач – д-р біол. наук В.М. Черняк), лісівництва, ботаніки та фізіології рослин (завідувач - д-р с.-г. наук А.П. Стадник); механізації та електрифікаціі с.-г. виробництва (завідувач – канд. с.-г. наук М.І. Трегуб); технологій у рослинництві та захисту рослин (завідувачканд. с.-г. наук М.Б. Грабовський); селекції генетики та насінництва (завідувач –доктор с.-г. наук С.П. Васильківський); геодезії, землеустрою та кадастру (завідувач – Недашківська Т.М.).У структурі факультету функціонує Науково-дослідний інститут контурно-ландшафтного землеробства (директор – професор, доктор с.-г. наук І.Д. Примак) та міжкафедральна лабораторія біотехнології рослин.

Інформація для абітурієнта

Спеціальність:201"Агрономія"

Освітні рівні:

 • бакалавр
 • магістр (спеціалізації: "агрономічний менеджмент", "кормовиробництво", "органічне землеробство", "генетика та селекція с.-г. культур")

Спеціальність:206 "Садово-паркове господарство"

Освітні рівні:

 • бакалавр
 • магістр (спеціалізація "декоративне садівництво")

Спеціальність:193 "Геодезія та землеустрій"

Освітній рівень:

 • бакалавр

Спеціальність: 205 "Лісове господарство"

Освітній рівень:

 • бакалавр

Форми навчання:

 • денна (з відривом від виробництва);
 • заочна (без відриву від виробництва).

Напрями наукових досліджень

 • агрохімія та агроекологія
 • моніторинг процесів деградації ґрунтів і розробка напрямів їхнього ефективного використання
 • вплив добрив на врожайність картоплі залежно від агротехнічних факторів
 • бонітування ґрунтів і моніторинг
 • вивчення впливу різних факторів на розвиток шкідливих організмів і розробка наукових основ керування фітосанітарним станом бурякового поля за нових умов господарювання
 • вивчення екологічних особливостей динаміки чисельності грунтозаселеної шкідливої ентомофауни

Наукові школи факультету :

 • З СЕЛЕКЦІЇ І НАСІННИЦТВА КАРТОПЛІ ТА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Основні напрями науково-дослідної роботи:

 • селекція, насінництво і технологія вирощування картоплі;
 • селекція озимої пшениці.

Основоположник Молоцький Михайло Якович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України відомий учений-картопляр. Він науково обґрунтував технологію промислового виготовлення окорковілих часток садивних бульб і вирощування картоплі за малих норм садіння; вивчив причини виродження картоплі в Степу і Лісостепу України і запропонував заходи боротьби з ним; удосконалив методику міжвидової гібридизації картоплі і одержав міжвидові гібриди з високою продуктивністю та стійкістю до вірусних хвороб; удосконалив енергозберігаючу технологію вирощування картоплі в Лісостепу України; обґрунтував і запропонував нову систему насінництва картоплі в Україні, розробив і впровадив науково обґрунтовані норми садіння картоплі під запланований урожай.

Кандидатські дисертації, захищені під безпосереднім керівництвом засновника :

 • Нижник Анатолій Севастіянович, кандидат с.-г. наук, ст. наук. співробітник Сквирської селекційної станції овочівництва: “Приемы оздоровления и методы ускоренного размножения безвирусного семенного картофеля в условиях правобережной Лесостепи УССР”: Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 1982.
 • Разкевич Микола Пилипович , кандидат с.-г. наук, ст. наук. співробітник Інституту картоплярства УААН: “Норми посадки картоплі залежно від густоти стеблостою і маси садивних бульб”: Дис. ... канд. с.-г. наук. – Кам`янець-Подільський, 1985.
 • Погорілий Сергій Олександрович, кандидат с.-г. наук, доцент БДАУ. – “Вплив способів вирощування, норм добрив та маси садивних бульб на продуктивність картоплі в правобережному Лісостепу України”: Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 1995.
 • Кривенко Іван Степанович , кандидат с.-г. наук, викладач Іллінецького держ. аграрного технікуму: “Строки сортооновлення картоплі в центральному Лісостепу України”: Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 1995.
 • Гнатюк Ігор Миколайович , кандидат с.-г. наук, зав. відділом селекції та насінництва картоплі Інституту землеробства західного регіону УААН: “Залежність урожаю та якості картоплі від схем садіння, норм добрив і маси садивних бульб в умовах західного Лісостепу України”: Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 1997.
 • Баранчук Юрій Володимирович, кандидат с.-г. наук. в.о. доцента БДАУ: “Обгрунтування норм садіння бульб картоплі під запланований урожай для умов центрального Полісся України”. – Київ, 2002.
 • Крикунова Олена Володимирівна: “Норми садіння бульб картоплі залежно від рівня агротехніки та урожайності в умовах Лісостепу України”. Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 2003. Наук. керівник – проф. Молоцький М.Я.
 • Федорук Юрій Васильович: “Поліпшення технології вирощування картоплі в монокультурі і короткоротаційній сівозміні в селянських господарствах правобережного Лісостепу України”. Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 2005. Наук. керівник – проф. Молоцький М.Я.
 • Лозінський Микола Владиславович : “Особливості успадкування господарсько цінних ознак у мутантно-сортових гібридів озимої пшениці та використання їх у селекції”. Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 2004. Наук. керівник – проф. Васильківський С.П.
 • Хоменко Тетяна Михайлівна: “Особливості добору в поколіннях генетично нестабільних мутантів озимої пшениці”. Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 2007. Наук. керівник – проф. Васильківський С.П.

Монографії, довідники

1. Лук`яненко І. О., Молоцький М. Я. Вирощування картоплі на Дніпропетровщині. – Дніпропетровськ: Промінь, 1964. – 86 с.

2. Молоцький М.Я. Прискорене розмноження картоплі. – К.: Урожай, 1972. – 198 с.

3. Вітенко В.А., Молоцький М.Я. Насінництво картоплі. – К.: Урожай, 1977. – 140 с.

4. Молоцкий М.Я. Выращивание картофеля при малых нормах посадки. – К.: Урожай, 1986. – 240 с.

5. Молоцкий М.Я., Зеневич Л.Л., Ткачук В.Н и др. Практическое пособие для арендаторов-земледельцев. – К.: Урожай, 1989. – 389 с.

6. Теслюк П.С., Молоцький М.Я. Практичні поради картопляру. . – К.: Урожай, 1991.– 220 с

7. Молоцький М.Я, Денисенко О.Г., Юрчишин В.В. та ін. Настільна книга сільського господаря (фермера). – К.: Урожай, 1993. – 464 с.

8. Молоцький М.Я, Денисенко О.Г., Юрчишин В.В. та ін. Настільна книга сільського господаря (фермера),

2-е видання. – К.: Вид-во газ. ”Наш час”. – 1995. – 575 с.

9. Молоцький М.Я. Проблеми картоплярства: Вибрані наукові праці. – Біла Церква: Мустанг, 1996. – 332 с

101. Теслюк П.С., Молоцький М.Я. Практичний порадник картопляра. – К.: Кий. – 1999. – 267 с.

11. Теслюк П.С., Молоцький М.Я., Власенко М.Ю. Насінництво картоплі. – Біла Церква, 2000. – 153 с.

12. Теслюк П.С., Молоцький М.Я. Картопля на вашому городі: – Біла Церква, Білоцерків. держ. аграр. ун-т, 2000 - 153 с.

13. Кононученко В.В., Молоцький М.Я., Власенко М.Ю. та ін. Картопля. Том.1. – Біла Церква: Білоцерк. держ. аграр. ун-т, 2002. – 535 с.

Рекомендації

1. Немченко И.И., Молоцкий М.Я. Рекомендации по выращиванию картофеля при малых нормах посадки / МСХ УССР. – К.: Урожай, 1981. – 9 с.

2. Куценко В.С., Молоцкий М.Я., Разкевич Н.Ф., Полишвайко Ю.М. Методические рекомендации программирования норм посадки картофеля по оптимальному стеблестою. – К.: Урожай, 1986. – 13 с.

3. Сухомлинов А.Г., Молоцкий М.Я. Рекомендации по выращиванию картофеля частями семенных клубней / Госагропром УССР. – К., 1986.– 16с.

4. Молоцкий М.Я., Куценко В.С., Немченко И.И. Рекомендации программирования норм посадки картофеля по оптимальному стеблестою / Госагропром УССР. – К., 1989. – 12 с.

5. Молоцький М.Я., Полішвайко Ю.М., Погорілий С.О. Технологічний проект енергозберігаючої технології вирощування картоплі в Лісостепу України на чорноземних грунтах. – Біла Церква, 1994. – 38 с.

6. Кононученко В.В., Молоцький М.Я. та ін. Положення про насінництво картоплі / Мінсільгоспрод. України. – К., 1997. – 28 с.

7. Тивончук С.О., Надточій П.Л., Молоцький М.Я. та ін. Завдання-замовлення на розробку науково-технічної продукції на звітність (проміжну і заключну) про виконання науково-дослідної роботи та освоєння наукових розробок в агропромисловому комплексі України видавництво Кабінету Міністрів України. – К., 1997. – 47 с.

8. Кононученко В.В., Молоцький М.Я. та ін. Система насінництва картоплі в Україні. – Мінагрополітики України. – К., 2000. – 13 с.

9. Кононученко В.В., Молоцький М.Я. та ін. Норми садіння картоплі під запланований урожай / Мінагрополітики України. – К., 2001 – 15 с.

10 Бурденюк Л.А. Агротехнічний паспорт сорту озимої м`якої пшениці Білоцерківська напівкарликова.– Біла Церква, 1998.– 4 с.

11. Бурденюк Л.А. Білоцерківська напівкарликова. Озима пшениця. – Біла Церква, 2000. – 4 с.

12. Бурденюк Л.А. Веселка. Озима м`яка пшениця. – Біла Церква, 2001. – 4 с

Авторські свідоцтва, патенти

1. Молоцький М.Я. Состав для обработки срезов семенного картофеля. 316419 СССР; МКИ Ао/п 21/00

2. Чернецкий В.П., Молоцкий М.Я., Салонтай Ф.Ф., Полишвайко Ю.М. Состав для обработки резанных клубней картофеля. 1540058 СССР; МКИ Ао /43/54, Ао /С1/00– № 4180074/30–15

3. Молоцький М.Я., Гнатюк І.М. Спосіб планування норм садіння картоплі, 24806 АИА, МКВ6А01С 1/100, № 97094549

4. Бурденюк- Тарасович Л.А., Горлач А.А. Сорт озимой пшеницы Белоцерковская 177, №2576

5. Бурденюк-Тарасевич Л.А., Горлач А.А. Сорт озимой пшеницы Белоцерковская 47, №2942

6. Бурденюк-Тарасевич Л.А., Горлач А.А Сорт озимой пшеницы Белоцерковская 18, №3160

7. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Сорт озимої м`якої пшениці Веселка, № 296335

8. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Сорт озимої м`якої пшениці Білоцерківська напівкарликова, № 922

9. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Сорт озимої м`якої пшениці Олеся, № 1102

10. Бурденюк-Тарасевич Л.А., Чайка А.М. Сорт озимої м`якої пшениці Перлина Лісостепу, № 1390

11. Васильківський С.П. Спосіб добору в поколіннях генетично нестабільних мутацій озимої пшениці, МПК 6 А01Н1/00

12. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Сорт озимої м`якої пшениці Елегія, № 99007003 (заявка)

Конференції, семінари, участь у різних організаціях

1. Проведення конференцій

Міністерство аграрної політики України, Українська академія аграрних наук, Білоцерківський державний аграрний університет. Виробничо-наукова конференція на тему: “Шляхи підвищення продуктивності насінної картоплі та забезпечення нею потреби товаровиробників”. Біла Церква, 30 березня 2000 року.

2. Проведено 18 семінарів із селекції, насінництва і технології вирощування картоплі та озимої пшениці).

3. Участь у різних організаціях.

Перспективи розвитку школи

1. Докторанти:Гнатюк І.М.Тема: “Наукові основи сортооновлення картоплі в Західному регіоні України і зоні Карпат”. Консультант – проф. Молоцький М.Я.Погорілий С.О. Тема: “Теоретичні та практичні аспекти ефективного використання факторів життєдіяльності рослин картоплі та моделювання продуктивності агрофітоценозу в Лісостепу України”. Консультант – проф. Молоцький М.Я.

2. Аспіранти:

 • Мазуркевич Ірина Валеріївна: “Генотипові і фенотипові зміни озимої пшениці, зумовлені дією мутагенів і ПАБК”. Наук. керівник – проф. Васильківський С.П.
 • Вітько Ірина Анатоліївна: “Оцінка екологічної ситуації урбоекосистеми м. Біла Церква і Білоцерківського району по токсикомутагенному фону методами цитогенетичного біотестування”. Наук. керівник – проф. Молоцький М.Я.
 • Ференець Юрій Анатолійович: “Вплив умов вирощування і сорту на урожайність картоплі та ураження рослин вірусними хворобами в центральному Лісостепу України”. Наук. керівник – проф. Молоцький М.Я.Здобувачі:Шубенко Надія Петрівна: “Особливості створення вихідного матеріалу та сортів ячменю в умовах Лісостепу України”. Науковий керівник – проф. Васильківський С.П.Мельнікова Людмила Павлівна: “Вихідний матеріал у селекції пшениці на стійкість до борошнистої роси”. Науковий керівник – проф. Васильківський С.П.Чайка Анатолій Миколайович: “Вихідний матеріал для селекції сортів озимої пшениці, адаптованих до умов Лісостепу України”. науковий керівник – д-р. с.-г. н. Бурденюк Л.А.

Науково-дослідні Інститути та лабораторії

 • Науково-дослідний інститут ландшафтного землеробства

Напрями наукових досліджень:

 • розробка енергозберігаючих технологій механічного обробітку ґрунту та раціональних сівозмін для умов Центрального Лесостепу України
 • розробка ефективного сполучення глибини, способів основної обробки грунту та доз удобрення на продуктивність кукурудзи на силос в чистих посівах та у сполученні з соєю та соняшником
 • розробка ефективного сполучення глибини, способів основної обробки ґрунту та доз удобрення на продуктивність ланцюга кормової сівозміни
 • зміни родючості ґрунту та продуктивності плодозмінної сівозміни залежно від систем зяблевого обробітку ґрунту у Центральному Лісостепу України

Пропозиції до співпраці :

 • визначення структурного стану ґрунту, а також будови та вмісту в ньому доступних елементів живлення
 • визначення потенційної та актуальної забур`яненості і розробка системи заходів ефективного контролювання сегетальної рослинності в агрофітоценозах Лісостепу України
 • розробка систем сівозмін і диференційованого механічного обробітку грунту в сівозмінах Лісостепу України.

Міжкафедральна лабораторія “Грунт–рослина–продукти рослинництва”

Завідувачі – Примак Іван Дмитрович, д-р с.-г наук, професор

Купчик Віктор Іванович, канд. с.-г. наук, доцент

Напрями наукових досліджень :

 • агрохімія та агроекологія
 • моніторинг процесів деградації ґрунтів і розробка напрямів їхнього ефективного використання
 • вплив добрив на врожайність картоплі залежно від агротехнічних факторів
 • бонітування ґрунтів і моніторинг
 • розробка енергозберігаючих технологій механічного обробітку ґрунту та раціональних сівозмін для умов Центрального Лісостепу України

Основні здобутки лабораторії

Проведено моніторинг якості ґрунтів ННДЦ Білоцерківського державного аграрного університету

Рекомендації :

1. Примак І.Д., Кузьменко О.С. Енергозберігаючі технології вирощування кормових культур. – К.: Урожай, 1990.– 200с.

2. Примак І.Д. Інтенсифікація кормовиробництва. – К.: Урожай, 1992. – 280 с.

3. Примак І.Д. Гузь В.П. Операційні технології вирощування кормових культур. – К.: Урожай, 1995. – 288 с.

4. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рожко та ін.; За ред. І.Д. Примака. – Біла Церква, 2004. – 528 с

Пропозиції до співпраці

 • Контроль якості ґрунтів, діагностика посівів та контроль якості сільськогосподарської якості ґрунтів

Міжкафедральна лабораторія «Біотехнологія рослин»

Завідувач – Васильківський Станіслав Петрович, д-р с.-г. наук, професор

Напрями наукових досліджень :

 • визначення генотипу сортів за електрофорезу білків
 • культура тканин – мікроклональне розмноження оздоровленного бузвірусного матераілу серед культур in vitro , клітинна селекція
 • хромосомна та генна інженерія

Основні здобутки лабораторії

Монографії

1. Погорілий С.О., Молоцький М.Я. Технологія вирощування картоплі в Лісостепу України: монографія. – Біла Церква, 2007. – 164 с.

2. Картопля / за ред. А.А. Бондарчука, М.Я. Молоцького, В.С. Куценка. – Біла церква, 2007. – Т.3. – 536 с.

Методичні вказівки

1. Васильківський С.П., Молоцький М.Я., Лозінський М.В. Робочий зошит з селекції та насінництва. – Біла Церква, 2006. – 94с.

2. Васильківський С.П., Молоцький М.Я. Методичні вказівки з підготовки та написання дипломної роботи. – Біла Церква, 2006. – 25с.

3. Васильківський С.П., Молоцький М.Я. та ін. Техніко-економічне обґрунтування технології Методичні вказівки. – Біла Церква, 2006. – 42с.

4. Васильківський С.П., Молоцький М.Я., Лозінський М.В. Робочий зошит з навчальної практики. Методичні розробки. – Біла Церква, 2006. – 21с.

5. Васильківський С.П., Молоцький М.Я. Лозінський М.В. Техніко-економічне обґрунтування і застосування технології виробництва насіння сільськогосподарських культур в умовах становлення ринкових відносин: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів агрономічного факультету. – Біла Церква, 2006. – 44с.